fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - เวชศาสตร์ชะลอวัย
  • - เวชศาสตร์ครอบครัว