fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาโรคต้อหิน

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2561อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย