fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรม

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2548ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ทันตกรรมทั่วไป