fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2556ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ทันตกรรมทั่วไป