fbpx

ชำนาญพิเศษ

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย