ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก


Show Advanced Search

เพศ

ภาษา

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

คุณ ดรณี จันทร์หล้า

Specialty :

 • จิตวิทยาคลินิก

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

Specialty :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

Specialty :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

Specialty :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. วธู สุทธิศาสตร์

Specialty :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. ธนยศ มูลละ

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. วัลยา เตชะสุข

Specialty :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

Specialty :

 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ. พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์

Specialty :

 • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

พญ. อรธิรา เล็กอำนวยพร

Specialty :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. ดลพร ยุวศิลป์

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

พญ. ปัณฑิตา นิธิวิบูลย์

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. วิทวัส รวิโยทัย

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. กรกริช ข่มอาวุธ

Specialty :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

Specialty :

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

พญ. วณิชยา เจริญสุข

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ฐาปณัฐ อริยานนท์

Specialty :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

คุณ ณวรา นพวัฒนากร

Specialty :

 • นักแก้ไขการพูด

คุณ ศยามล ฤทธิแสง

Specialty :

 • จิตวิทยาคลินิก

นพ. ดำริ ดำรงศักดิ์

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialty :

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

ศ. พญ. มาลัย มุตตารักษ์

Specialty :

 • รังสีวิทยาทั่วไป

ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทธิ์

Specialty :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

Specialty :

 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

ศ. นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialty :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ทพญ. ปิยวัลย์ หอภัทรพุฒิ

Specialty :

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์

พญ. สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

Specialty :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

นพ. สำเริง รางแดง

Specialty :

 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • พยาธิวิทยาคลินิค

พญ. เบญจพร ไชยวรรณ์

Specialty :

 • พยาธิวิทยากายวิภาค

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

Specialty :

 • นิติเวชศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

Specialty :

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

Specialty :

 • รังสีวิทยาทั่วไป

นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก

Specialty :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

พญ. คัทรียา ประจงทัศน์

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ศัลยศาสตร์

นพ. ศุภณ ศรีพลากิจ

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์

พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

Specialty :

 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. ประไพ เดชคำรณ

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

Specialty :

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

นพ. นฤบดี เวชกิจ

Specialty :

 • วิสัญญีวิทยา

พญ. ทวิวัน พันธศรี

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

รศ. พญ. สุชยา ลือวรรณ

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. มงคล เหล่าอารยะ

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. ณราวิตรี ถี่ถ้วน

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลัย

Specialty :

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

นพ. กฤช มกรแก้วเกยูร

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. วชิราภรณ์ อรุโณทอง

Specialty :

 • จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น

นพ. สกล เฮดดิการ์ด

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. นครินทร์ อินมุตโต

Specialty :

 • รังสีวิทยาทั่วไป

นพ. นพพล ทักษอุดม

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ยุรี ยานาเซะ

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. บวร วิทยชำนาญกุล

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. วสันต์ ลักษณ์ไกรศร

Specialty :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. ปริญญา เทียนวิบูลย์

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. พนธกร พานิชกุล

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. พรรณนิภา สุวรรณสม

Specialty :

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

นพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. สุภานน กังวานวาณิชย์

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ. กรองกาญจน์ สุธรรม

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. เขมชาติ อาจรัตนกูล

Specialty :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. คัมภีร์ สรวมศิริ

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปวริศา จารุวนากุล

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ศศินี ฮันตระกูล

Specialty :

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด

นพ. โสภณ ศิวชาติ

Specialty :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

นพ. ดิศรณ์ วสุนธราพร

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ภักดี แก้วแปงจันทร์

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. นวมน สุนทรวราภาส

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. ชานนท์ ช่างรัตนกร

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ธงชัย อุดคำ

Specialty :

 • อายุรศาสตร์

พญ. ภาวิตา เลาหกุล

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. มาริสา ทองนอก

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ ชลัยธร นันทสุภา

Specialty :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. กมลชนก บุญศรี

Specialty :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. จิตสุภา วรกุล

Specialty :

 • กุมารเวชศาสตร์